ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Онлайн магазин БОЛД АТЕЛИЕ е собственост на БОЛД АТЕЛИЕ ООД (BOLD ATELIER Ltd.), със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ж.к. Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205805034. Данни за кореспонденция: тел. (+359)893037629, имейл: sales@boldatelier.fashion, office@boldatelier.fashion , адрес: гр. Бургас ж.к. Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2. 

В качеството си на администратор на лични данни на нашите клиенти, имаме изградена политика за обработване и съхранение на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 Април 2016 г., в сила от 25.05.2018 г. (по-известен като GDPR ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)  и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).   В настоящата декларация  Ви информираме относно най-важните аспекти и принципи при обработването на Вашите данни от страна на БОЛД АТЕЛИЕ ООД на сайта на онлайн магазин www.boldatelier.fashion/en, относно правните основания и сроковете на събиране, обработване, съхраняване, използване, унищожаване и защита на личните Ви данни при извършване на онлайн търговията на дружеството.  

1. За нас

1.1. Информация за администратора на лични данни:

Можете да се свържете с нас на адреса на  БОЛД АТЕЛИЕ ООД гр. Бургас ж.к. Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2, тел. (+359)893037629, и на имейл sales@boldatelier.fashion, office@boldatelier.fashion .

1.2. БОЛД АТЕЛИЕ ООД се ангажира като администратор на лични данни отговорно и добросъвестно със защитата на личните данни, които събира и обработва, така че да гарантира правата на техните субекти.  БОЛД АТЕЛИЕ ООД споделя и спазва принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, като прилага необходимите процедури и мерки за защита на данните. 

2. Принципи

БОЛД АТЕЛИЕ ООД обработва лични данни в съответствие с принципите за обработване, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.   
Тези принципи са:

 • Личните данни да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на лични данни.
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не могат да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 • Личните данни трябва да са  ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се събират и обработват. 
 • Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, поддържани в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
 • Спазване на принципа на отчетност.

3. БОЛД АТЕЛИЕ ООД обработва лични данни на следните категории субекти:

 • Клиенти, които са се регистрирали или  направили поръчка за доставка;
 • Служители, които са кандидатствали, работят или са работили в БОЛД АТЕЛИЕ ООД по трудови или граждански договори.

4.1 БОЛД АТЕЛИЕ ООД събира следната информация, представляваща лични данни по смисъла на Регламента и ЗЗЛД:

 • Вашите имена, парола, мобилен телефон, адрес на електронна поща, град, адрес на физическа доставка, данни за кореспонденция с Вас, номер на банкова сметка, когато се наложи възстановяване на платена сума; име на фирмата и данъчен идентификационен номер и други данни, събирани при използването на Онлайн магазина.
 • Нашият уеб сайт използва “бисквитки”, които събират допълнителна информация. За да научите повече за тях, вижте как използваме “бисквитките” по-долу.
 • Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

4.2. Предоставянето на Лични данни от Клиент в Онлайн Магазина и доброволно, но същото е необходимо за използването на някои функционалности на нашия магазин, например, като подаване на Поръчка и плащане от Клиента (при сключване и изпълнение на Договор за поръчка), регистрация на Акаунт или извършване на Резервация (сключване и изпълнение на Договор за предоставяне на услуги), абониране за Бюлетина или използване на нашите формуляри.

4.3. Във всички случаи, обхватът на данните, необходим за сключването на подходящ договор, е посочен в Онлайн магазина. Последица от не подаването на Лични данни може да бъде невъзможност за ефективно изпълнение на посочените действия.

5. БОЛД АТЕЛИЕ ООД събира, съхранява и обработва личните Ви данни за следните цели:

5.1. предоставяне на услуги във ваша полза:

 • създаване и управление  на профил в платформата на магазина;  регистрация на потребител в електронния магазин.
 • обработване на поръчки, в това число приемане, валидиране, фактуриране и доставка.
 • изпълнение на договор за изработка и покупко-продажба на предлаганите от нас стоки и продукти.
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; приемане и обработване на рекламации;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 •  възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби
 • сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор;

5.2. Нормално функциониране на сайта ни: Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като регистрирани потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта ни и Вас от посегателства. 

5.3. Усъвършенстване на предлаганите от нас услуги

5.3. Маркетинг – изпращане на най-добрите ни предложения чрез всичкивидове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS /Viber/ mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, както и изпращане на информационен бюлетин (newsletters) на клиенти, които са заявили, че искат да го получават.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие.

5.4. други цели – предявяване на претенции и защита по претенции, включително и от трети лица; изпълнение на законови задължения, в това число данъчни и счетоводни задължения, произтичащи от нормативен акт; водене на кореспонденция с клиенти.

6. БОЛД АТЕЛИЕ ООД, в резултат на вашето съгласие, предоставя достъп до Вашите лични данни на следните категории лица:

 • доставчици на куриерски услуги; превозвачи;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на телефонни и ИТ услуги; софтуерни компании;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

6.2. В случай на задължение по закон, БОЛД АТЕЛИЕ ООД може да разкрие определени лични данни и на публични органи.

6.3. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти и трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

7. Срок на съхранение на личните ви данни

7.1.  Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или за постоянно при извършване на поръчката без регистрация и докато клиентът не заяви изрично несъгласие/отказ за съхранение на неговите лични данни.

7.2. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира .

7.3. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните си  интереси при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

8. БОЛД АТЕЛИЕ ООД се задължава да защитава Вашите лични данни като: се ангажира да гарантира сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти; съхранява Вашите данни на сигурни сървъри чрез алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия; криптиране на платежната информация при обработване на плащанията;

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

9. Вашите права като субекти на лични данни:

9.1. Право на достъп  – имате право да поискате от БОЛД АТЕЛИЕ ООД достъп по всяко време до личните си данни, да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган. Администраторът Ви предоставя изисканата информация на електронна поща или в друга подходяща форма.

9.2 Право да оттеглите съгласието си –  Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни за конкретна или всички цели, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

Администраторът може да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

9.3 Право на корекция и изтриване

            В случай, че данните, които обработва БОЛД АТЕЛИЕ ООД  са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани.

            В случай, че сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни, данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно, имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне.

При определени условия и с писмена аргументация, БОЛД АТЕЛИЕ ООД може да откаже заличаване на данните ви.

9.4 Право на възражение –  При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.

9.5 Право на ограничаване на обработването – Обработването на вашите данни може да бъде ограничено, в случай че оспорвате верността на данните; обработването на данните е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити; сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество над вашите интереси.

9.6 Право на преносимост на данни – Имате право да поискате от нас да предоставим личните ви данни, които сте ни предоставили, в широко използван и пригоден за машинно четене формат.

9.7 Право на жалба –   При съмнение за нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до БОЛД АТЕЛИЕ ООД  на office@boldatelier.fashion или надзорния орган  – Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

10. БОЛД АТЕЛИЕ ООД се отнася  сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни, поради което моли своите клиенти да ни изпращат искания относно тези записи като използвате адреса на електронната поща, посочен във Вашия акаунт във www.boldatelier.fashion. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

11. БОЛД АТЕЛИЕ ООД няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

12. БОЛД АТЕЛИЕ ООД планира да отговаря на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец.

БОЛД АТЕЛИЕ ООД използва „бисквитки”.

Какво представляват „бисквитките“ и как ние ги използваме? Как може да ги изключите?

“Бисквитките” са малки текстови файлове, поставени на Вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те правят Вашите онлайн взаимодействия по-бързи и по-лесни.

Видове бисквитки
Ние използваме два типа “бисквитки”:
Бисквитки за сесии: Това са временни “бисквитки”, които се съхраняват по време на сесията Ви за сърфиране. Те автоматично се изтриват от Вашия компютър или устройство, когато затворите браузъра си.

Временните ”бисквитки” Ви позволяват:

 • да разглеждате страниците в нашия уебсайт
 • да виждате какво сте добавили в кошницата
 • да се изпълни Вашата поръчка

Постоянни “бисквитки”: Това са “бисквитки”, които не се изтриват от компютъра или устройството Ви, след като сте посетили нашия уебсайт. Тези “бисквитки” ни помагат да запомним Вас и вашите предпочитания, когато се върнете на този уебсайт. Използваме постоянни “бисквитки”, които:

 • запомнят пътищата по които сте минали в сайта по време на разглеждане на продуктите
 • запомнят предпочитанията Ви към определени продукти
 • позволяват Ви да взаимодействате със социални медии, като Facebook, Instagram

Как се управляват бисквитки?
Повечето уеб браузъри ви позволяват да контролирате “бисквитките” чрез настройките на вашия браузър. Можете да проверите как да управлявате “бисквитките”, като кликнете върху връзката по-долу, която е свързана с браузъра ви:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox

Моля, имайте предвид, че всички горепосочени връзки са уеб сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за съдържанието им.

Какво се случва ако деактивирам “бисквитките”
Ако деактивирате “бисквитките”, това може да повлияе на услугата, която получавате от нашия уебсайт. Например може да не успеете:

 • да виждате изображенията на продуктите.
 • да добавяте продукти към вашата кошница

Моля, не забравяйте, че ако искате да деактивирате “бисквитките”, деактивирането им ще се изисква при всяко посещение на нашия уебсайт.
Политиката ни за “бисквитките” не обхваща уебсайтове на трети страни, свързани с www.boldatelier.fashion/en . Ако кликнете върху тези уебсайтове, те могат да задават “бисквитки” на компютъра ви. За да разберете кои “бисквитки” се използват от тези компании и как използват данните Ви, моля, прочетете правилата им за поверителност и “бисквитки”. Ние не носим отговорност за уеб сайтове на трети страни.

Ако искате да се свържете с нас, може да се свържете с нас на тел. (+359)893037629, и на имейл sales@boldatelier.fashion, office@boldatelier.fashion .