Общи условия за изработка и покупко-продажба на стоки на онлайн магазин www.boldatelier.fashion/bg

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БОЛД АТЕЛИЕ”, ЕИК 205805034, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к.Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите,  на платформата за електронна търговия  BOLDATELIER, във връзка със заявяването за закупуване на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.boldatelier.fashion/en, наричани по-долу КУПУВАЧИ или ПОТРЕБИТЕЛИ.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „БОЛД АТЕЛИЕ“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Бургас 8000, ж.к. Перла бл.5 вх.1 ет.6 ап.2
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205805034
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3 Общите условия на платформа за електронна търговия Bold Atelier, достъпна на адрес www.boldatelier.fashion/en  обвързват всички Клиенти / Купувачи / Потребители. Продавачът предоставя на Потребителите възможност, при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия, да заявят за закупуване предлаганите в електронен магазин www.boldatelier.fashion/en   стоки.

Чл.4 Всяко използване на платформата означава, че Клиентите са се запознали внимателно с общите условия за използването й и са се съгласили да ги спазват.

Чл.5 Bold Atelier има правото периодично да актуализира или изменя Общите си условия, така че те да отразяват настъпили законодателни промени или промени в условията, при която продавачът извършва своята дейност.  От момента на публикуване на Общите условия на електронната платформа, същите следва да се считат известни на потребителите. Bold Atelier се задължава да поддържа точна и актуална информация на сайта си.

Чл.6 При условие, че дадена разпоредба от настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, то това не влече недействителност, респ. неприложимост и на останалите разпоредби на общите условия.

Чл.7 Платформата може да съдържа линкове към други уебсайтове, но Bold Atelier не носи отговорност относно тяхната политика за поверителност.

Чл.8 Всички стоки, в това число тези в промоция или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори и това да не е изрично упоменато в платформата.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА www.boldatelier.fashion/en

Чл.9 Доставчикът публикува на адрес www.boldatelier.fashion/en:

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, както и информация за материалите, от които тя е изработена;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи.
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
 • периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; периодите на кампании и намаления;
 • минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.10 Потребител, който желае да използва www.boldatelier.fashion/en и да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки, трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.boldatelier.fashion/en .

10.1. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги поддържа актуални. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира в седемдневен срок от промяната. Ако продавачът установи неизпълнение на тези задължения от страна на потребител, има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

10.2. При попълване на електронната форма за регистрация, Потребителят има право да определя свободно името и паролата на своя профил, както и да извършва поръчки чрез профил от социални мрежи Facebook или Google.

10.3. С попълване на своите данни във формата и натискане на бутона „Поръчай“ потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава безусловно да спазва Общите условия.

10.4. В случай на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Клиента, последният приема Общите условия в момента на извършване на поръчката.

Чл.11 Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

11.1. Влизане в системата за извършване на поръчки

11.2. Избор на стоки и добавяне към списъка със стоки за заявка

11.3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя по договора

11.4. Предоставяне на данни за доставка

11.5. Избор на метод на плащане

11.6. Потвърждаване на поръчката – потвърждението от потребителя на поръчката има характера на оферта за сключване на договора, адресирана до БОЛД АТЕЛИЕ ООД.

Чл.12 При извършена поръчка електронният магазин www.boldatelier.fashion/en  уведомява Потребителя за регистриране на заявката му на посочения при регистрацията или от него имейл адрес, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

Чл.13 Продавачът има право да не предостави част или всички стоки от поръчката при изчерпване на складовата наличност на продуктите или на материалите за тяхната изработка. За това той уведомява Потребителя на посочения от него имейл в регистрационната форма. В този случай единствената отговорност на Продавача е да върне получената от него предварително цена на продукта/продуктите, които не могат да бъдат доставени.

Чл.14 При наличност на заявената/е стока/стоки Продавачътсе свързва с Купувача на посочения от него имейл или телефон за уговаряне на конкретните детайли по заявената стока и срока на доставка.Продавачът уведомява Купувача за уговорените условия на доставкав писмен вид, имащо характера на потвърждаване на отправената от потребителя оферта. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на това потвърждаване, съдържащо условията за доставка на стоката/стоките.

Чл.15 Договорът за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, се състои от настоящите Общи условия и всички евентуални допълнителни уговорки между тях.

 1. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ    

Чл.16. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин www.boldatelier.fashion/en  на изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

Чл.17 Цената на стоките могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.boldatelier.fashion/en, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока. Пощенските, куриерските или транспортните разходи са невключени в тази цена и са за сметка на Продавача .

Чл.18 Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.

Чл.19 Продавачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.20 Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Купувача. Bold Atelier издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата на www.boldatelier.fashion/en. Купувачът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в профила му.

Чл.21 За правилно съставяне на фактурите Потребителят е длъжен да поддържа данните в акаунта си точни и актуални.

 • ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл.22  Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. Доставка е възможна на територията на Република България и до избрани страни, изрично упоменати в сайта.

Разходите за доставка са за сметка на Bold Atelier.         

Чл.23 Заявената стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.boldatelier.fashion/en и Потребителя.

Чл.24 Когато в профила на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката следва да бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

Чл.25 Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. Приемането на стоката има характера на признание на изпълнението от страна на Продавача.

Чл.26 В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.27 Срокът за доставка е индивидуален и бива уговорен индивидуално с всеки клиент по телефон или имейл, след направената от него заявка. Уговореният срок бива упоменат в изпратеното уведомление до клиента за изпълнение на поръчката, което следва да се счита и за сключване на договора между страните.

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.28 Продавачът има право:

– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

– да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал и изрично е заявил, че желае да получава;

– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 Април 2016 г., в сила от 25.05.2018 г.

– да начисли допълнителни суми към цената на заявените стоки, когато Потребителя се отклони съществено в своята заявка или двамата с Продавача постигнат допълнителни уговорки по стоката.

Чл.29 Продавачът се задължава:

 • да предаде на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаване на покупната цена на конкретната стока;
 • да достави в уговорения по чл.14 от ОУ срок заявената стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 • да извърши заявката с материали с добро качество;
 • да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

Чл.30 Купувачът има право:

 • на достъп в електронната платформа на Продавача, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Продавача при случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 • да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.
 • да получава информация относно продуктите и материалите, които служат за изработка на заявената стока, но най-късно до момента на сключване на договора.

Чл.31 Купувачът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
 • да плати цената на заявената от него стока/стоки;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и предприема необходимите мерки по опазване на акаунта си, своята парола до потребителския си профил и в случай на неправомерен достъп до него, да уведоми Продавача незабавно. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия www.boldatelier.fashion/en ;
 • да декларира, че е обвързан от общите условия и ги приема.
 • да спазва българското, европейското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 32 При неспазване на задълженията Продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33  Настоящите общи условия и договора между Продавача и Купувача в платформата www.boldatelier.fashion/en   се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.boldatelier.fashion . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

При отказ от договора от страна на Потребителя, той попълва Стандартен формуляр за отказ от договор и прилага същия към пратката.

Чл.34 Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата www.boldatelier.fashion/en в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл.35 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 • ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36 Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 37 Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на използваните за изработка на стоките материали и продукти, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

Чл.38  Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.boldatelier.fashion/en и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача.

 Чл.39  Продавачът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.boldatelier.fashion/en. Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

Чл. 40 Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Чл.41 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 1. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Чл.42 Предлаганите в онлайн магазина продукти са изцяло нови и оригинални.

Чл.43. Право на връщане и замяна

Купувачът има право да върне или замени закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата, на която е доставена до предварително посочения от него адрес.

За целта е необходимо да попълни формуляра ни за връщане и замяна, а след това да го изпрати на следния имейл адрес sales@boldatelier.fashion.

Формуляр за отказ е достъпен на следния линк:

Чл.44. Условия за връщане

Върнатата стока трябва да бъде в изряден търговски вид, да не е носена, прана, гладена или скъсана, без странични миризми (от кремове, парфюми или цигарен дим) и с всички налични етикети. Към пратката със стоката трябва да бъдат приложени задължително: стокова разписка и попълнен формуляр за връщане и замяна по наш образец.

Стоката трябва да бъде върната към нас чрез куриерска фирма Еконт като разходите за доставката се поемат от клиента.

Адресът за връщане на стоката е следният:

гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16, ет.2, офис 220/221 

BoldAtelier си запазва правото да не приемe върнати стоки, ако те не отговарят на описаните по-горе условия. В тези случаи изпращаме обратно към клиента стоките, а  разходите за доставка ще са за негова сметка.

Чл.45. Условия за замяна

При необходимост от замяна на закупен от клиент артикул са възможни следните варианти:

 • Замяна за същия модел артикул, но с различен размер.
 • Замяна за друг артикул на същата стойност или по-висока, като клиентът доплаща разликата във втория случай. Своевременно ще информираме клиента за размера на необходимото доплащане.
 • Замяна за друг артикул на по-ниска стойност, като разликата в цената не се възстановява на клиента.

Чл.46 Възстановяване на суми

Стойността на върнатата стока се възстановява на клиента по банков път при спазване на разпоредбите от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Възстановяването на сумата става в срок от 14 дни от получаване на върнатата стока в изискуемото състояние.

BoldAtelier не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и във формулярите за връщане и замяна или при забавяния от страна на куриерските фирми, от които може да произтече забавяне в срока за възстановяване на суми към клиента.

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 47 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.48 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Бургас, Република България.

Чл.49 Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Продавача и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.50  Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача , който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Продавача, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 • ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

 1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
  1. Продавач – „БОЛД АТЕЛИЕ“ ООД, наричано за краткост ПРОДАВАЧ.
  1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси – в случая електронния магазин, хостван на уеб адреса www.boldatelier.fashion/en и неговите поддомейни.
  1. Платформата – Сайта или мобилното приложение Bold Atelier.
  1. Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.
  1. Клиент /Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
  1.  Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача / Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
  1. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
  1. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува.
  1. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача
  1. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ФД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ФД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
  1. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
  1. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката BOLD ATELIER или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
  1. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
  1. Съдържание

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на BOLD ATELIER на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

• данни относно Продавача.

 1. Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
  1.  Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
  1. Транзакция – действието от страна на продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
  1. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
  1. Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.
  1. Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
  1. Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
  1. IP Адрес„ (“IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  1. Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право

  Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС на ДСК.

             Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

             Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

             От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2 000.00 лева.

             Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

             При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Главно меню x
Не изпускайте най-новите ни модни предложения! Абонирайте се за нашия имейл бюлетин и ще получавате първи актуална информация за BoldAtelier.

 

Натискайки бутона “Абонирай се” , Вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.